انواع قلم

پک 12 رنگسبز فسفوریقهوه ایکرمیآبیبنفشنارنجیزردفندوقیسبزفیروزه ایقرمزمشکی
ماژیک سر تخت اعتدال
پک 12 رنگ
سبز فسفوری
قهوه ای
کرمی
آبی
+8
بنفش
نارنجی
زرد
فندوقی
سبز
فیروزه ای
قرمز
مشکی

ماژیک سر تخت اعتدال

55,000 تومان460,000 تومان
  • سر تخت
  • یک سانتی متری
  • با قابلیت شارژ مداوم
  • مناسب جهت خوشنویسی و کالیگرافی

ماژیک مخزن دار اعتدال

140,000 تومان310,000 تومان
  • نوعی ماژیک با مخزن خالی
  • در 4 سایز
  • بسیار با کیفیت